5 steg

Processen är enkel, kostnadseffektiv och stärker hållbarhetsprofilen.

1. Workshop om FNs 17 globala mål - Prioritera och avgränsa. 

2. Bygg en hållbarhetsstrategi i vårt digitala verktyg och hämta en automatiskt sammanställd hållbarhetsrapport.  

3. Skapa medarbetarengagemang genom utbildningsinsatser. Läs mer om vårt utbud på Hållbarhetsutbildning.se

4. Låt er revisor granska att hållbarhetsrapporten uppfyller kraven i Hållbarhetslagen.

5. När er revisor godkänt rapporten utfärdas ett certifikat.