Implementeringsverktyg för hållbarhet

CHANGE TROUGH ACTION

Lojala kunder och stolta medarbetare är två faktorer som definierar ett långsiktigt lönsamt företag. Hos dessa intressentgrupper ökar engagemanget för hållbarhet hastigt. För att säkra er position på marknaden behöver ni utveckla och effektivisera ert hållbarhetsarbete. Ni behöver kommunicerar arbetet till kunderna och inkluderar medarbetarna i förändringsarbetet. Omställningen kräver resurser i fråga om tid, kunskap och ekonomi och det är där som PURE ACT skapar värde.

PURE ACT är ett tids- och kostnadseffektivt arbetssätt som förser er med den kunskap ni behöver för att effektivt kunna ställa om till en mer hållbar verksamhet. Ett aktivt hållbarhetsarbete generera kostnadsbesparingar, nya kunder och medarbetare samt ökad konkurrenskraft - Hållbarhet skapar lönsamhet!  

 

Om

PURE ACT vill öka intresset för och medvetenheten kring hållbarhet. Ju fler vi blir som vill göra världen bättre, desto större förändring kan vi tillsammans åstadkomma.

PURE ACT är 

Effektiva - Vi blickar hela tiden framåt, gillar snabba beslut och actions.
Flexibla
- Vi är lyhörda och uppmärksamma på vår omgivning. Vi gillar förändring och utvecklar våra metoder och erbjudanden allt eftersom efterfrågan förändras.  
Enkla
- Vi har en opretentiös attityd och möter våra kunder i deras nuvarande position. Med konkreta tips och tydliga gränssnitt gör vi hållbarhetsarbete roligt och greppbart.  

PURE ACT drivs av

Utmaningar - Vi är modiga och eftersträvar att hela tiden bli bättre.
Passion - Vi älskar det vi gör!
Hållbar utveckling - Vi främjar transformationen mot en hållbar företagskultur som bygger på inkludering, kommunikation och inspiration till kunder och medarbetare.

PLATTFORM

PURE ACTs digitala plattform hjälper företag att effektivisera, implementera och kommunicera hållbarhetsarbete, internt och externt via sociala medier.

Plattformen används av den som ansvarar för hållbarhetsarbetet och dem som verkställer förändringarna. Användarna skapar egna åtgärdsplaner utifrån konkreta förslag på miljömässiga, sociala och ekonomiska åtgärder som bygger på riktlinjer från Agenda 2030 och Global Reporting Initiative. Allt eftersom åtgärderna genomförs skapar användarna tillhörande grafiska underlag att dela internt och via sociala medier. Användarna kan även ladda ner sammanställda rapporter som underlättar uppföljningen av hållbarhetsarbetet inom organisationen.   

Kontakta info@pureact.se för offert.

Utbildning

Vi tillhandahåller två utbildningar som bokas via Utbildning.se. Utbildningarna finns som både öppna och företagsanpassade. Hållbarhet skapar lönsamhet riktar sig till den som vill få kunskap om hur hållbarhet kan integreras i affärsverksamheten och stärka varumärket. 4,7 av 5 skulle rekommendera den till andra. Medarbetarnas makt är en nykomling som fokuserar på medarbetarnas viktigas roll i hållbarhetsarbetet och möjlighet att bidra till positiv förändring. 

Mer information om upplägg, pris, kurstillfällen och anmälan på Utbildning.se

Samarbeten

BLOGG

Kontakt

Hälsingegatan 15
113 23 Stockholm

070 277 99 90

info@pureact.se

@pure.act

559122-5213 

 

Märkningar

Nedan följer korta beskrivningar av miljömässiga, sociala och etiska märkningar som är bra att känna till, både som företag och privatperson. Det finns en mängd olika märkningar och certifieringar så det gäller att utgå från era egna värderingar när ni prioriterar bland dem. Läs mer om märkningarna på respektive webbsida.

 

ASC - Aquaculture Stewardship Council
En global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjur. Märkningen ställer både miljömässiga och sociala krav på odlingarna. ASC representeras av fiskeribranschen, forskning och civilsamhället.

BRA MILJÖVAL
Naturskyddsföreningens egen hållbarhetsmärkning för varor och tjänster som sparar på naturens resurser. BRA MILJÖVAL bedömer produktens livscykel och ställer sociala krav inom produktionen. De sociala och miljömässiga kraven skiljer sig åt för olika produkter och branscher.

ENERGIMÄRKNINGEN
Energimyndighetens märkning för el-produkter som visar buller, energi- och vattenförbrukning. Energimärkningen är ett krav för försäljning av el-produkter inom EU.  

ENERGY STAR
Ett frivilligt internationellt märkningsprogram för energieffektivitet med fokus på energiförbrukning vid användning av el-produkter.

EU ECOLABEL
EU:s officiella miljömärkning som bedömer produktens livscykel. Den innefattar miljö-, funktions- och kvalitetskrav som successivt skärps. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige.

EU:S EKOLOGISKA MÄRKNING
En miljömärkning för ekologisk produktion. Den styrs av EU-förordningen och ställer krav på att produktionen är fri från konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Märkningen tar också hänsyn till djurskötsel.

FAIRTRADE
En internationell etisk märkning för bättre arbetsförhållanden och levnadsvillkor. Fairtrade tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter genom kriterier för lönenivå, minimipris, handelsavtal, mänskliga rättigheter och ekologisk produktion.

FSC – Forest Stewardship Council
En internationell hållbarhetsmärkning och medlemsorganisation för ansvarsfullt skogsbruk och framställande av trä-produkter. FSC innefattar nationella lagar för miljö, skogsbruk och ekonomi.  

GOTS - Global Organic Textile Standard
En internationell hållbarhetsmärkning för ekologiska kläder och textilier. Märkningen tar hänsyn till produktens livscykel och ställer krav på råmaterialet, användningen av kemikalier och arbetsförhållandena.

KRAV
En svensk hållbarhetsmärkning som dels bygger på EU-förordningens regler om ekologisk produktion, dels på egna striktare regler för miljö- och sociala aspekter samt djuromsorg.

MSC - Marine Stewardship Council
En global hållbarhetsmärkning för vilt fångade fisk- och skaldjur. MSC arbetar för ett långsiktigt hållbart fiske och ställer krav på fiskemetoder och fiskebestånd.

NATURBETESKÖTT
En miljömärkning som ställer krav på att djur endast betar på svenska marker som aldrig plöjts, skördats eller konstgödslats.  

NYCKELHÅLET
Livsmedelsverkets märkning för produkter som innehåller låg socker- och salthalt, hög fullkorns- och fiberhalt samt nyttiga fetter.

OCS – Organic Content Standard
En internationell miljömärkning för ekologiska textilier. OCS ställer krav på att råmaterialet är ekologiskt odlat.

RAINFOREST ALLIANCE
En internationell hållbarhetsmärkning för livsmedel. Rainforest Alliance ställer krav på att bevara biologisk mångfald och förbättra odlarnas arbetsförhållanden.

SVALAN
Astma- och Allergiförbundets märkning för produkter som rekommenderas ur allergisynpunkt. Svalan ställer krav på att produkten är fri från parfym, allergener och andra irriterande ämnen.

SVANEN
En nordisk miljömärkning för varor och tjänster. Svanen bedömer produktens miljöpåverkan under hela livscykeln och kraven skärps successivt Svanen drivs utan vinstintresse av Miljömärkning Sverige AB.

SVENSK FÅGEL
En ursprungsmärkning för kyckling och kalkon som ställer krav på att köttet är fritt från salmonella samt att fågeln är uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

SVENSKT SIGILL
En ursprungsmärkning för livsmedel som ställer krav på att råvarorna kommer från svenska gårdar. Svenskt Segill finns även i en utökat version som bedömer produktionens klimatpåverkan i fråga om energianvändning, djuromsorg, gödsel och foder.  

TCO CERTIFIED
En internationell hållbarhetsmärkning för IT-produkter. TCO Certified ställer både sociala och miljömässiga krav på produktens hela livscykel.  

UTZ
En internationell hållbarhetsmärkning för livsmedel. Utz ställer krav på att bevara biologisk mångfald och förbättra arbetsförhållanden. Märkningen innehåller restriktioner kring användande av konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och GMO.